(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

LISTA DOCUMENTELOR EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER AL CETATENILOR
ART. 12
(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
(la 16-10-2006 Partea introductivă a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.)

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
(la 14-10-2006 Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.)

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

LISTA
documentelor de interes public produse si/sau gestionate de Consiliul Local Oituz/Primarul comunei Oituz /aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local Oituz şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare ale Consiliului Local Oituz (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
2. Minutele dezbaterilor publice;
3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Oituz (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. Componenţa nominala a Consiliului Local Oituz
7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local
8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;
9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;
10. Raportul primarului privind starea economico-sociala si de mediu a comunei Oituz;
11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;
12. Bilantul contabil;
13. Contul de executie bugetara;
14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;
15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
16. Publicaţiile de căsătorie;
17. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr. 176/2010;
18. Planul urbanistic zonal
19. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);
20. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
21. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
22 .Contracte de achizitii publice, servicii si lucrari