BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției sau autorității publice

– Constituția României, in format pdf și link către portal 

– Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal

– Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal, în format pdf și link către portal
– H.G. nr. 218/2015 privind Registrul Agricol privind perioada 2015-2019, în format pdf și link către portal
– Extras ordin MADR 619/2015 implementare scheme plăți în agricultură, în format pdf și link către portal
– Legea 145/2014 reglementarea pieței produselor din sectorul agricol, în format pdf și link către portal
– Ordin MADR 1846/2014 atestat producător agricol, în format pdf și link către portal
– Ordin MADR 208/2015 carnete de comercializare produse agricole, în format pdf și link către portal 
– Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale , republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, în format pdf și link către portal 
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 

– Legea nr 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 

Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial

– HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, în format pdf și link către portal

Hotărârea Consiliului Local Oituz nr 113/23.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza comunei Oituz, județul Bacău

Hotărârea Consiliului Local Oituz nr 103/25.12.2021 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Oituz, judeţul Bacău

Hotărârea Consiliului Local Oituz nr.100 /25-11-2021 privind stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 to, pentru anul 2022, la nivelul Comunei Oituz, județul Bacău

Hotărârea Consiliului Local Oituz nr. 30/22-04-2021 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și a unor taxe speciale pentru anul 2022, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău

Hotărârea Consiliului Local Oituz nr. 161/ 22-12-2022 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale UAT Comuna Oituz, județul Bacău

Hotărârea Consiliului Local Oituz nr. 76/ 17-09-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz și a serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Oituz

b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe
 organigrama instituţiei
• regulamentul de organizare si funcţionare

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Primar Petrișor Claudiu , contact 0234337010, int 105
Viceprimar Vacaru Ovidiu, contact 0234337010, int 106
Secretar Lefter Larisa Adela, contact 0234337010, int 109
Consilier asistent Juja Violeta, contact 0234337010, int 110

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet:
Primăria Comunei Oituz
Sediul Com Oituz, Sat Oituz, Strada Principală, nr. 189, Jud. Bacău
Contact tel 0234/337010
Fax 0234337010
e-mail primaria@primariaoituz.ro
relatiicupublicul@primariaoituz.ro
site : https://primariaoituz.ro/

Programul de funcționare al instituției:

Luni -Vineri 08:00-16:00

Program compartiment de informare si relații publice:

Vineri 16:00-17:00
Program de lucru cu publicul:  Luni-Vineri 08:00-12:00

e)audiențe:

Primar :

Luni 08:00-12:00

Miercuri 08:00-12:00

Viceprimar:

Marți 08:00-12:00

Joi 08:00-12:00

Secretar: 

Vineri 08:30-12:30

 

f) surse financiare, bugetul și bilanțul contabil:

bugetul aprobat

bilanțul contabil

 

g) programe și strategii proprii

h) lista cuprinzând documentele de interes public

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 
https://primariaoituz.ro/pagina/lista-cuprinzand-categoriile-de-documente-produse-si-sau-gestionate-potrivit-legii

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
https://primariaoituz.ro/pagina/model-formular-tip-cerere-de-informatii-de-interes-public
https://primariaoituz.ro/pagina/model-reclamatie-administrativa
https://primariaoituz.ro/pagina/model-reclamatie-administrativa-2