BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției sau autorității publice

– Constituția României, in format pdf și link către portal 

– Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal


– Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal, în format pdf și link către portal
– H.G. nr. 218/2015 privind Registrul Agricol privind perioada 2015-2019, în format pdf și link către portal
– Extras ordin MADR 619/2015 implementare scheme plăți în agricultură, în format pdf și link către portal
– Legea 145/2014 reglementarea pieței produselor din sectorul agricol, în format pdf și link către portal
– Ordin MADR 1846/2014 atestat producător agricol, în format pdf și link către portal
– Ordin MADR 208/2015 carnete de comercializare produse agricole, în format pdf și link către portal 
– Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale , republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, în format pdf și link către portal
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, în format pdf și link către portal 
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal
– Legea nr 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în format pdf și link către portal 
– Hotărârea Consiliului Local Oituz nr. 27 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau
– Hotărârea Consiliului Local Oituz nr 126/2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare/prelungire/preschimbare a autorizatiei de functionare si profil de activitate si a modelelor de formulare , pentru agentii economici, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Oituz, judetul Bacau si pentru persoanele fizice care isi vand ocazional bunurile proprii in piete organizate in acest scop

b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe
 organigrama instituţiei
• regulamentul de organizare si funcţionare

• Programul de funcționare al instituției este de Luni – Joi 08:00- 16:00
Vineri 08:00- 13:00
Program compartiment de informare si relații publice Vineri 13:00-15:00
• Program de lucru cu publicul Luni-Vineri 08:00-13:00
 programul de audienţe

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar Bodea Gheorghe, contact 0234337010, int 105
Viceprimar Butucaru Sorin, contact 0234337010, int 106
Secretar Lefter Larisa Adela, contact 0234337010, int 109
Consilier asistent Juja Violeta, contact 0234337010, int 110

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
Primăria Comunei Oituz
Sediul Com Oituz, Sat Oituz, nr. 1250, Jud. Bacău
Contact tel 0234/337010
Fax 0234337010
e-mail primaria@primariaoituz.ro
relatiicupublicul@primariaoituz.ro
site : https://primariaoituz.ro/

e) sursele financiare: buget, bilanţ contabil

f) programele şi strategiile proprii;

Lista cuprinzând documentele de interes public
1. Acte normative care reglementează organizarea si funcționarea Primăriei Oituz
2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Oituz şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil;
6. Programele şi strategiile proprii;
7. Comunicate de presa, buletine informative
8. Declarații de avere
9. Declarații de int
erese

10. Informații privind organizarea licitațiilor la nivelul Primariei Oituz, conform legislației în vigoare

11. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
Termene pentru comunicarea în scris a unui raspuns solicitanților de informații de interes public
Autoritațile şi instituțiile publice au obligația să raspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgența solicitării.

În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informației solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înştiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
https://primariaoituz.ro/pagina/lista-cuprinzand-categoriile-de-documente-produse-si-sau-gestionate-potrivit-legii

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.