Nr 28228 din 07.11.2022

Anexa nr. 1
la normele metodologice

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău
Astăzi,07.11.2022, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului, următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitățile economice ce se desfășoară pe raza comunei Oituz, județul Bacău.
Paragraf descriptiv – persoanele juridice indiferent de forma de organizare și de forma de proprietate, personele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, autorizate să desfășoare o activitate economică conform actelor normative în vigoare, își vor putea desfășura activitatea pe raza comunei Oituz doar în baza aprobării autorităților administrației publice locale. Prin Regulamentul supus aprobării, se are în vedere stabilirea unui cadru legal, care să ofere o procedură de lucru adaptată perioadei actuale, în ceea ce privește amsamblul de norme tehnice, comerciale și juridice care reglementează activitățile din sectorul commercial, al serviciilor de piață și al producției, ce stau la baza desfășurării acestor activități pe raza comunei Oituz
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• raportul de specialitate
• textul complet al proiectului de act normative

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaoituz.ro, secțiunea Transparență Decizională.
• la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.11.2022, astfel:
– prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
– prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
– la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitățile economice ce se desfășoară pe raza comunei Oituz, județul Bacău
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de 18.11.2022 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.

 Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.