Nr 28400 din 08.11.2022
Anexa nr. 1
la normele metodologice

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău
Astăzi, 08.11.2022, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului, următorului act normativ: proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și utilizatorii non-casnici precum și aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici și modalitatea de încasare a taxei, pentru anul 2023, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău
Paragraf descriptiv – Adoptarea hotărârii în care se stabilește taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, pentru anul fiscal 2023, în condiţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, asigură continuitatea în organizarea în mod concret şi unitar a constituirii veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Oituz pe anul 2023, cu respectarea legislaţiei în materie de impozite şi taxe locale.
Taxele speciale, reglementate de art. 484 al Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ teritoriale.
Calculul taxei speciale de salubrizare la utilizatorii non casnici va fi stabilit în baza unei analize asupra informațiilor și datelor deținute de către compartimentul de specialitate. Astfel, s-au identificat numărul utilizatorilor non casnici, profilul economic, suprafața în care își desfășoară activitatea, locurile de cazare, numărul persoanelor vârstnice aflate în îngrijire și indicii de producere de deșeuri, în kilograme pe unitatea de măsură specifică pe zi, conform tabelului numărul 3 din Standardul SR 13400-2016 privind ,,Salubrizarea localităților”.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
• nota de fundamentare
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• raportul de specialitate
• textul complet al proiectului de act normativ

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la, secțiunea Transparență Decizională.
• la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.11.2022, astfel:
– prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
– prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
– la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și utilizatorii non-casnici precum și aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici și modalitatea de încasare a taxei, pentru anul 2023, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de 18.11.2022 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.

 


Fișiere Atașate


noiembrie 8, 2022
noiembrie 8, 2022
noiembrie 8, 2022
noiembrie 8, 2022
decembrie 22, 2022

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.