Nr 31200 din 15.12.2022

Anexa nr. 1
la normele metodologice

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău
Astăzi,15.12.2022, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului, următorului act normativ: proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Oituz, județul Bacău.
Paragraf descriptiv:
Având în vedere :
Necesitatea reglementării condițiilor de acces în concordanță cu prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalarii rețelelor de comunicații electronice conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, actualizată conform Deciziei 672/2022;
Actualizarea tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și privată.
Având în vedere prevederile legale mai sus menționate se impune actualizarea tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și privată.
întrunește condițiile legale, putând fi supus spre dezbatare și aprobare Consiliului local Oituz.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• raportul de specialitate
• textul complet al proiectului de act normative

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaoituz.ro, secțiunea Transparență Decizională.
• la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 28.12.2022, astfel:
– prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
– prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
– la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Oituz, județul Bacău.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de 28.12.2022 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.