Nr 31673 din 21.12.2022

Anexa nr. 1
la normele metodologice

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău
Astăzi, 21.12.2022, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului, următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și a tarifelor pentru activitățile /serviciile prestate de către Serviciul Apă-Canal Oituz, precum și stabilirea consumurilor de apă, în sistem paușal.

Paragraf descriptiv:
Prin HCL nr. 39/21.04.2016 Consiliul Local Oituz a aprobat înființarea „Serviciului Apă-Canal Oituz”, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Oituz, cu sediul in comuna Oituz, sat Oituz, nr. 189, judetul Bacău.
Finanțare Serviciului Apă -Canal Oituz se face integral din venituri proprii.
Aceste venituri sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 484 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, completată și modificată, ale art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, completată si modificată, H.G. nr.712/2009 privind modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele percepute pentru unele prestări de servicii, Ordinul 29/1993pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, art. 2 alin. (2.1) lit. d din Legea 50/1991 actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcții precum si cele ale art. 8 alin. (1); alin. (3), lit. j din Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitați publice.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• raportul de specialitate
• textul complet al proiectului de act normative

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaoituz.ro, secțiunea Transparență Decizională.
• la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 03.01.2023, astfel:
– prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
– prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
– la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „ proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și a tarifelor pentru activitățile /serviciile prestate de către Serviciul Apă-Canal Oituz, precum și stabilirea consumurilor de apă, în sistem paușal”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de 03.01.2023 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.