Nr 28442 din 08.11.2022
Anexa nr. 1
la normele metodologice

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău
Astăzi, 08.11.2022, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului, următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a numărului utilizatorilor casnici a serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, la nivelul Comunei Oituz, județul Bacău.
Paragraf descriptiv – În conformitate cu art 30 alin 3 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin elaborarea unui regulament aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele special privind salubrizarea, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
• nota de fundamentare
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• raportul de specialitate
• textul complet al proiectului de act normativ

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la, secțiunea Transparență Decizională.
• la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.11.2022, astfel:
– prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
– prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
– la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de stabilire a numărului utilizatorilor casnici a serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, la nivelul Comunei Oituz, județul Bacău.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de 18.11.2022 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.


Fișiere Atașate


noiembrie 8, 2022
noiembrie 8, 2022
noiembrie 8, 2022
noiembrie 8, 2022
decembrie 22, 2022

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.