Nr  2907 din 08.02.2023

 

Anexa nr. 1

la normele metodologice

 

      Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău

Astăzi, 08.02.2023, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului,  următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Comunei Oituz, județul Bacau, pentru anul 2023.

Paragraf descriptiv:

Având în vedere :

Ordonanța  Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, stabilește obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Potrivit art. 24, a ordonanței mai sus menționată, este necesară adoptarea unei hotărâri a onsiliului local în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care să prevadă faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale precum şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • raportul de specialitate
 • textul complet al proiectului de act normative
 • Nota de fundamentare

 

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaoituz.ro, secțiunea Transparență Decizională.
 • la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.02.2023, astfel:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
 • prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Comunei Oituz, pentru anul 2023 .

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de  20.02.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.