Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din cadrul Serviciului apa canal Oituz, a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul acestuia, precum si a persoanelor imputernicite sa emita acte administrative de numire si salarizare a personalului contractual din cadrul Serviciului apa canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului local Oituz. 24-05-2018
43 / 2018 Privind aprobarea avizului de principiu pentru documentatia PUZ nr 1/2018 in vederea introducerii unei suprafete de 3384 mp. teren din extravilanul in intravilanul sat Oituz, com.Oituz jud. Bacau pentru construirea unui magazin. 24-05-2018
42 / 2018 Privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2018 aferente serviciului "Apa canal Oituz", a cantitatii de apa uzata deversata in reteaua de canalizare si a contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare. 24-05-2018
41 / 2018 Privind infiintarea Compoartimentului " Servicii de gospodarire comunala" si modificarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de spacialitate al primarului comunei Oituz judetul Bacau 24-05-2018
40 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor Serviciului public de salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare. 24-05-2018
39 / 2018 Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2017 si a situatiilor financiare ale U.A.T. Comuna Oituz judetul Bacau 24-05-2018
38 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala, protectia copilului si sanatate, organizat la nivelui comunei Oituz judetul Bacau 24-05-2018
37 / 2018 Privind aprobarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Oituz pentru perioada Iunie-August 2018 24-05-2018
36 / 2018 privind aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului local al comunei Oituz, județul Bacău 04-05-2018
35 / 2018 privind aprobarea implementarii proiectului "Achizitie buldoexcavator in comuna Oituz, judet Bacau 04-05-2018
34 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Listei de investiții, reprezentând anexa nr.5 la H.C.L. nr.21 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018 04-05-2018
33 / 2018 privind achizitionarea unui buldoexcavator prin GAL Valea Trotusului si modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Oituz nr 93/23.11.2017 04-05-2018
32 / 2018 privind aprobarea modificarii Listei de investitii, reprezentand anexa nr.5 la H.C.L. nr.21 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018 19-04-2018
31 / 2018 privind stabilirea contributiei comunei Oituz pentru sustinerea persoanei cu handicap 19-04-2018
30 / 2018 privind aprobarea pretului si tarifului la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare prestate de catre Serviciul Apa-canal Oituz 19-04-2018
Înapoi